Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register farmaceutov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Register farmaceutov

 

Prevádzkovateľ

Názov

Slovenská lekárnická komora

Sídlo

Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava

IČO

30808898

Kontaktné údaje

+ 421 902 416 418, sekretariat@slek.sk

 

Zodpovedná osoba

Titul, meno, priezvisko

Mgr. Lenka Vasiľová

Kontaktné údaje

+421 901 776 035, lenka.vasilova@slek.sk

 

Prevádzkovateľ v informačnom systéme Register farmaceutov spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účel vedenia Registra farmaceutov a zabezpečenia a hodnotenia sústavného vzdelávania dotknutej osoby.

 

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe podľa  Článku 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  /ďalej len „Nariadenie“/ v spojení so Zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon“/.

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • zamestnávateľ, ak dotknutá osoba vykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (hodnotenie sústavného vzdelávania)
 • change agent s. r. o. (vedenie účtovníctva)
 • Allio s.r.o. (správa softvéru registra, správa a údržba počítačovej siete)
 • DÁVIDEK s.  r. o., Klenová 15, 831 01 Bratislava, IČO 47 252 286 (poskytovanie právnych služieb)
 • ADVOKÁT FUTÓ s.r.o., L.Svobodu 2412/8, 075 01 Trebišo, IČO 36 589 489 (vymáhanie registračných poplatkov, poplatkov za vedenie registra)
 • Mgr. Juraj Janco, Mierové námestie 52/6, 019 01 Ilava, IČO 36131806 (vymáhanie registračných poplatkov, poplatkov za vedenie registra).

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 10 rokov od zrušenia alebo zániku registrácie v Registri farmaceutov.

 

Dotknutá osoba má:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa Nariadenia
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov(právo „na zabudnutie“)ak sú splnené podmienky podľa Nariadenia
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak sú splnené podmienky podľa Nariadenia
 • právo na prenosnosť údajov ak sú splnené podmienky podľa Nariadenia
 • právo podať návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Následkom neposkytnutia osobných údajov je nezapísanie dotknutej osoby do Registra farmaceutov.

 

Aktualizované v Bratislave 12.12.2018