SLEK - Slovenská lekárnická komora : Archív noviniek

Archív noviniek


Oznam pre absolventov - zápis do zoznamu členov

Vážení absolventi,

v zmysle ustanovení platného Hospodárskeho poriadku Slovenskej lekárnickej komory, čl. 4 ods.6 platí, že „V prípade, že sa absolvent vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia stane v roku získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia členom Slovenskej lekárnickej komory, je povinný zaplatiť členský príspevok prvý raz za kalendárny rok nasledujúci po kalendárnom roku, v ktorom sa stal členom komory.“

Z uvedeného teda vyplýva, že členstvo v kalendárnom roku, v ktorom bolo ukončené vysokoškolské štúdium je bezplatné.

Členstvo v Slovenskej lekárnickej komore prináša mnoho výhod, počnúc zabezpečením prístupu k informáciám o aktuálnom dianí v plnom rozsahu, cez kompletný kalendár vzdelávacích podujatí, ktorých odbornú úroveň ohodnotila Komisia Slovenskej lekárnickej komory pridelením kreditov až po zvýhodnené ponuky rekreačných a iných voľnočasových aktivít.

Informácie o výhodách, ktoré prináša členstvo v Slovenskej lekárnickej komore sú prístupné na internetovej stránke Slovenskej lekárnickej komory v časti "komora-tlačivá na stiahnutie-ako sa stať členom SLeK".

Na vykonanie zápisu do zoznamu členov postačí zaslať poštou na adresu sekretariátu v Bratislave vyplnené tlačivo žiadosti o zápis do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory. Povinnou prílohou tejto žiadosti je výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), ktorý však tvorí aj povinnú prílohu oznámenia údajov do registra farmaceutov, preto ho nie je potrebné zasielať duplicitne, ak od jeho vydania na účely registrácie v registri farmaceutov, ktorý vedie Slovenská lekárnická komora, po podanie žiadosti o zápis do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory neuplynula dlhšia doba, než je stanovená lehota, teda 3 mesiace.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii každý pracovný deň v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod. na telefónnych číslach 069 20 29 486, 0902 416 418 a na e-maili sekretariat@slek.sk.

S pozdravom sekretariát SLeK  

29.07.2016 Čítajte ďalej...

Slovenská lekárnická komora eviduje za 10 mesiacov viac ako 6 000 hlásení nedostupných liekov

Do projektu Nedostupné lieky, ktorého cieľom je zabezpečiť súhrnný zber údajov a zmapovať nedostupnosť liekov pre slovenských pacientov, sa od začiatku jeho spustenia v septembri 2015 zapojilo 337 lekární. Tie spolu podali 6 224 hlásení o nedostupných liekoch.

Viac informácií o výsledkoch projektu je dostupných v sekcii "Nedostupné lieky".
 

27.07.2016 Čítajte ďalej...

Povinnosť predložiť NCZI správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok do 31.7.2016

Vážení kolegovia,

pripomíname Vám, že zanikla povinnosť zdravotníckeho pracovníka uskutočňovať ministerstvu zdravotníctva oznámenia o výške peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa registrácie humánneho lieku alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby a informujeme Vás o povinnosti predložiť NCZI správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok do 31.7.2016.
 

27.07.2016 Čítajte ďalej...

Novela zákona o liekoch má obmedziť reexport liekov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach...
 

28.06.2016 Čítajte ďalej...

Slovenská lekárnická komora ponúka svojim členom viaceré výhody

Slovenská lekárnická komora pripravila pre členov SLeK ponuku zvýhodnených produktov a služieb od partnerských spoločností.

V ponuke sa nachádzajú

- špeciálna akciová ponuka od Slovenského národného divadla,

- zvýhodnené pobyty v kúpeľoch od Zlatých kúpeľov Trenčianske Teplice,

- zvýhodnené ubytovanie v hoteloch Permon a Pieris,

- výhodné zabezpečenie ochrany osobných údajov od spoločnosti EuroTrading.

Kompletná ponuka zvýhodnených služieb sa nachádza po prihlásení sa v časti „Výhody pre členov“.

Členovia SLeK môžu taktiež využívať viac ako 100 zvýhodnených ponúk v oblasti športových, kultúrnych, relaxačných či adrenalínových služieb prostredníctvom benefitného systému na stránke www.firemnebenefity.sk.

Po prihlásení sa svojimi údajmi do členskej sekcie stránky SLeK je prístup k týmto benefitom v časti „Výhody pre členov – SK Benefit.“
 

23.06.2016 Čítajte ďalej...

Upozornenie

Slovenská lekárnická komora upozorňuje svojich členov na aktivity spoločnosti CVNZ, s. r. o. so sídlom na Mlynskej 27 v Košiciach.
 

23.06.2016 Čítajte ďalej...

TLAČOVÁ SPRÁVA

Slovenská lekárnická komora, jediná stavovská organizácia slovenských lekárnikov, dnes odštartovala sériu Osvetových kampaní, ktoré sú súčasťou Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, vyhláseného pri príležitosti 25. výročia vzniku komory.
 

02.06.2016 Čítajte ďalej...

Oznam pre ABSOLVENTOV

Vážení absolventi,

v zmysle §63 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné aby absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania oznámil údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Následne komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do 10 dní do registra od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

Avšak lehota na spracovanie oznámenia údajov do registra začína plynúť dňom doručenia oznámenia údajov, ktoré obsahuje všetky potrebné a povinné prílohy.

Jednou z povinných príloh oznámenia údajov do registra je aj overená kópia diplomu, bez ktorej nemožno oznámenie údajov považovať za kompletné, a preto neplynie ani 10 -dňová lehota na jeho spracovanie.

Z uvedeného dôvodu žiadame absolventov štúdia. aby zasielali oznámenia údajov do registra iba s prílohou, ktorou je notárom overená kópia diplomu. Potvrdenie o ukončení školy nie je na tieto účely dostačujúcim dokladom.

Ďakujeme za porozumenie.

sekretariát SLeK
 

02.06.2016 Čítajte ďalej...

TLAČOVÁ SPRÁVA

Slovenská lekárnická komora, jediná stavovská organizácia slovenských lekárnikov, dnes odštartovala sériu Osvetových kampaní, ktoré sú súčasťou Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, vyhláseného pri príležitosti 25. výročia vzniku komory.
 

01.06.2016 Čítajte ďalej...

Lekáreň ako výrobca obalov a distribútor elektrozariadení z pohľadu nového Zákona o odpadoch

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle prechodných ustanovení ktorého vznikajú od 1.7.2016 pre držiteľov povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach viaceré nové povinnosti.
 

17.05.2016 Čítajte ďalej...