SLEK - Slovenská lekárnická komora : Archív noviniek

Archív noviniek


Novela zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach účinná odo dňa 01.decembra 2010

Novela zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach účinná odo dňa 01.decembra 2010

- v § 35 za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „(4) Osoba oprávnená vykonávať zásielkový výdaj registrovaných liekov podľa § 20 ods. 1 s obsahom určených látok, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis môže vydať liek s obsahom určených látok len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.“

- doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 17.

- v § 38 odsek 7 znie: „(7) Osoba oprávnená vydávať lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis môže vydať liek s obsahom určených látok len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.“

Úplné znenie zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach tvorí prílohu tohto oznámenia.

24.11.2010 Čítajte ďalej...

INFORMÁCIA Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Informácia o výsledku z auditu zameraného na kontrolu systému zberu liekov nespotrebovaných obyvateľstvom vo verejných lekárňach (č. 10/4513)

27.08.2010 Čítajte ďalej...

IINFORMÁCIA o opatreniach na zníženie rizík topicky podávaných liekov s obsahom ketoprofénu (Fastum®gel, Ketospray 10%, Ketonal 2,5% gél)

04.08.2010 Čítajte ďalej...

VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov RLeK Prešov.

VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov RLeK Prešov a voľba delegátov na XXIII. snem SLeK 

08.07.2010 Čítajte ďalej...

Oznámenie o novom nariadení vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Vážení farmaceuti,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 01.júla 2010 bolo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov nahradené novým nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, v zmysle ktorého:

02.07.2010 Čítajte ďalej...

Výsledky volieb do orgánov RLeK Košice a do MLeK Michalovce, Trebišov, Košice, Rožňava a Spišská Nová Ves

Výsledky volieb do orgánov RLeK KOŠICE (29.06.2010 )

Voľby MLeK Michalovce (25.05.2010 )

Voľby MLeK Trebišov (26.05.2010 )

Voľby MLeK Košice ( 08.06.2010 )

Voľby MLeK Rožňava ( 09.06.2010 )

Voľby MLeK Spišská Nová Ves ( 24.06.2010 )

30.06.2010 Čítajte ďalej...

VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov RLeK Banská Bystrica.

VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov RLeK Banská Bystrica a voľba delegátov na XXIII. snem SLeK 

30.06.2010 Čítajte ďalej...

Stanovisko vo veci hodnotenia sústavného vzdelávania so zohľadnením postavenia zdravotníckeho pracovníka na materskej dovolenke.

Stanovisko vo veci prerušenia výkonu pracovných činností farmaceuta a podmienok prerušenia hodnotenia sústavného vzdelávania so zohľadnením postavenia zdravotníckeho pracovníka na materskej dovolenke

29.06.2010 Čítajte ďalej...

Tlačová správa zo 6.10.2009

Slovenská lekárnická komora s potešením prijala prijatie novely zákona o liekoch, ktorá zlepší dostupnosť liekov, zvýši bezpečnosť pacienta a skvalitní odborné procesy v systéme poskytovania lekárenskej starostlivosti. 

06.10.2009 Čítajte ďalej...

ZDRAVÉ SPOJENIE - TLAČOVÁ SPRÁVA

Najlepšia zdravotná poisťovňa na trhu s novými a kvalitnejšími službami pre poistencov, partnerským a motivačným prístupom k poskytovateľom, silným finančným zázemím a efektívnou prevádzkou. Takúto zdravotnú poisťovňu sú odhodlané vytvoriť zdravotné poisťovne DÔVERA a APOLLO. Projekt podlieha súhlasu Protimonopolného úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Predbežný termín spojenia oboch zdravotných poisťovní je 31. december 2009.

19.08.2009 Čítajte ďalej...