Informácie o lekárskom predpise s poznámkou "REPETETUR"

Informácie o lekárskom predpise s poznámkou "REPETETUR":

  • ak pacient predpísaný humánny liek pravidelne užíva, je predpisujúci lekár oprávnený predpísať humánny liek na lekársky predpis s poznámkou "REPETETUR" a súčasne je povinný vytvoriť preskripčný záznam podpísaný elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke;
  • doba platnosti lekárskeho predpisu s poznámkou "REPETETUR" je najviac jeden rok;
  • ak predpisujúci lekár predpíše humánny liek na lekársky predpis s poznámkou "REPETETUR", je povinný na takomto lekárskom predpise vyznačiť dobu platnosti tohto lekárskeho predpisu a uviesť povolený počet opakovaného výdaja a počet balení humánneho lieku, ktoré je možné vydať na jeden výdaj; zároveň je oprávnený uviesť frekvenciu výberu humánneho lieku s prihliadnutím na veľkosť dávky predpísaného humánneho lieku;
  • lekársky predpis s poznámkou "REPETETUR" musí obsahovať identifikátor preskripčného záznamu a nesmie sa predpisovať ručne;
  • osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu pri výdaji humánneho lieku na základe lekárskeho predpisu s poznámkou "REPETETUR" je povinná zaznamenať v dispenzačnom zázname počet balení vydaného humánneho lieku;
  • držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa zakazuje podmieňovať výdaj humánneho lieku predpísaného na lekárskom predpise s poznámkou "REPETETUR" ďalším výdajom takto predpísaného humánneho lieku u toho istého poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovilo Vyhláškou MZ SR č. 146/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“.

Na lekársky predpis s poznámkou "REPETETUR" nie je možné predpísať humánny liek s obsahom:
a) liečiva anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s kódom J01,
b) omamnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok,
c) psychotropnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok.

Úplné znenie vyhlášky MZ SR č. 146/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“