Informácia o zverejnení výzvy pre študentov

Vážení študenti farmácie, 

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská lekárnická komora zverejnila:

Výzvu SLeK/01/2020
 • projektov konferencií, vrátane medzinárodných, seminárov, kurzov, školení zameraných na získavanie a prehlbovanie poznatkov zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia v niektorej z nasledovných oblastí:
  • nové liečivá, lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny v praxi,
  • nové liekové a aplikačné formy,
  • lieková a lekárenská legislatíva,
  • spoločenské aspekty výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta,
  • lekárenská starostlivosť,
  • interakcie liekov,
  • farmakoterapia geriatrických pacientov,
  • prevencia nádorových ochorení.
 • vedeckých a výskumných projektov zameraných na oblasť lekárenstva, výskum otázok výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta a spoločenského uplatnenia farmaceutov, zlepšovanie kvality lekárenskej starostlivosti a možnosti aplikácie vedeckých poznatkov do lekárenskej praxe,
 • projektov vydávania publikácii z oblastí vyššie uvedených.

a

Výzvu SLeK/02/2020

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

A/ projektov zameraných na:

 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí určených pre študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • vydávanie periodických a neperiodických tlačovín a publikácií určených pre zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • činnosť klubov, spolkov a združení študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

B/ žiadostí o podporu sociálne znevýhodnených študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

Bližšie informácie: https://www.slek.sk/pre-farmaceutov/pre-studentov